Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Luân Giói

Bản Giói - Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0 1666 744 638
dbn-dienbiendong-thcsluangioi@edu.viettel.vn